Hållbarhetsplan

Brf Sagoskogen är en förening med hållbara värderingar som aktivt vill arbeta med frågor som berör miljömässig- samt social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med en hållbarhetsplan är att synliggöra arbetet och formulera konkreta mål som utgör ramarna och ambitionen inför våra hållbarhetsfrågor framåt. 

Nedan följer en kort sammanfattning av de förutsättningar som föreningen har idag och vad vi redan åstadkommit. Avslutningsvis redovisas konkreta mål inför kommande mandatperiod 2023/2024.

Brf Sagoskogen har:

 - Styrelsen har utsett suppleanten Miriam Dilerdotter under mandatperioden 2022/2023 som hållbarhetsansvarig och gett henne i uppdrag att inventera hållbarhetsarbetet, formulera nya mål samt säkerställa en progression med de givna målen.

 - Föreningen består av två hus, byggda av JM med svanenmärkning och är således byggt med miljövänliga val av material och utrustning, genomgående i alla lägenheter och gemensamma utrymmen. Dessutom är husen och lägenheterna tillgänglighetsanpassade.

 - Sedan tidigare installerat solpaneler på taket för att producera grön el.

 - Vi har ett växthus och odlingslotter på gården för att främja lokal odling för medlemmarna.

 - Vi har en trädgårdsgrupp som arbetar aktivt med trädgårdsarbete på gården och föreningen arrangerar gemensamma städdagar minst 2 ggr per år. Under dessa tillfällen har vi utrymme att både arbeta med våra gemensamma utrymmen och gården, men även lära känna varandra och umgås, vilket uppfyller viktiga sociala mål. Även andra sociala aktiviteter genomförs regelbundet.

 - Under 2022 hade vi tillfälligt en ruta bland lotterna på gården där vi satt blommor och växtlighet som var särskilt bra för nyttiga insekter och bin. Då denna del av gården skulle renoveras och byggas om, valde vi att hellre ha en miljöanpassad växtlighet under denna ombyggnadsperiod än låta det stå helt tomt.

 - Vår förening är duktiga på att sortera vårt avfall/förpackningar, m.m. och vi uppmuntrar våra medlemmar att fortsätta sortera alla sopor flitigt samt även lämna kompost i vår kompostsug, som bl.a. blir till biobränsle. Vi har idag sorteringskärl för papper, kartong, plast, hushållssopor, kompost, el, metall, glas och lampor. Annat avfall, t.ex. farligt avfall, eller alltför skrymmande avfall måste medlemmarna lämna på återvinningscentralen.

 - Vi har miljömärkta, effektiva maskiner, lampor och redskap i föreningens gemensamma utrymmen.

 - I föreningens garage har vi anpassat och tagit fram fler platser för elbilar med laddningsstationer. Vi har även satsat på säkerheten i form av bl.a. installation av kameror och brandlarm.

 - Vi driver även våra värderingsfrågor kring miljö och social/ekonomisk hållbarhet gentemot våra leverantörer och i våra avtal.

 - Jämlikhet i styrelsen är en viktig fråga där vi för närvarande håller en könsfördelning på 43% kvinnor och 57% män. Sittande ordförande är en kvinna.

 - Vi har tagit fram en trygghetspolicy som tillägg i våra generella trivselregler. Ambitionen är att vi tillsammans slår vakt om social trygghet.

 - Vi utför regelbundna egenkontroller av lägenheterna, samt brandskyddsronder, för att säkerställa att vi förebygger brandrisk och skada.

 

Mål inför nästa mandatperiod:

 - Se över våra egna städrutiner samt avtal med städfirma och säkerställa eller bekräfta att endast miljövänliga, miljömärkta städmedel används.

 - Ta fram en generell leverantör/avtals policy med en uppsättning tydliga kriterier och krav som vi ställer kring hållbarhetsfrågor. Sunt bondförnuft dikterar redan mycket av detta, men det är bättre att ha det dokumenterat.

 - Se över hur vi kan optimera nyttan av solpanelerna för våra medlemmar.

 - Fortsätta arbetet med trädgården och medlemsodlingen.

 - Fortsätta med gemensamma städdagar och sociala aktiviteter på gården.

 - Fortsätta vara duktiga på att sortera vårt avfall, gärna bli ännu bättre.

 - Fortsätta arbetet med egenkontroller och brandskyddsronder.

 - Valberedningen bör informeras om att vi gärna, i den mån det är möjligt, vill fortsätta ha en relativt jämställt fördelad styrelse i uppdelning mellan kvinnor och män.

 

Bromma 22/2, 2023 på uppdrag av brf Sagoskogens styrelse,

Miriam Dilerdotter