Andrahandsuthyrning

POLICY
Avseende uthyrning i andra hand
Bostadsrättsföreningen Sagoskogen
Organisationsnummer 769620-5637

Policydokumentetär ett komplement till Bostadsrättsföreningen Sagoskogens stadgar, vilka blivit antagna av föreningens medlemmar på stämma den 22 april 2015 samt den 19 april 2016.

1 § All begäran av andrahandsuthyrning ska ske skriftligt och innehålla uppgifter om:

  • vilken lägenhet som avses
  • skälen till andrahandsuthyrningen
  • för vilken tid andrahandsuthyrningen gäller, med start- och slutdatum
  • för vilken andrahandshyresgäst begäran gäller samt vilken relation man har till den tilltänkte andrahandshyresgästen (t.ex. släkt, vän till familjen eller dyl.)
  • hur bostadsrättsinnehavaren kommer fullgöra sina skyldigheter enligt stadgarna (särskilt §§ 26 – 29, 32 och 34).
  • namn och personnummer på den eller de som ska hyra i andra hand
  • kontaktuppgift till en person som representerar bostadsrättshavaren så att tillträde kan ges till lägenheten för det fall det påkallas

2 § Tillstånd till andrahandsuthyrning kan bara ges till en lägenhet där en medlem normalt bor permanent. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet till många olika personer och hyresgästen bör vara en skötsam person.

3 § Tillstånd till andrahandsuthyrningen meddelas när medlemmen har skäl för andrahandsuthyrningen, t.ex. på grund av tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på en annan ort, till vilken man inte kan pendla, sjukdom som kräver längre tids sjukvård, längre utlandsvistelse, provsamboende, uthyrning till närstående eller andra godtagbara skäl (exempelvis kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning).

4 § Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för maximalt 12 månader åt gången.

5 § Tillstånd ska sökas senast en månad före hyrestidens start. Avsikten är att det menas att styrelsen ska både ha möjlighet att behandla ansökan på ett ordinarie styrelsemöte men också ges tid att kunna ta in kompletterande uppgifter om detta behövs.

6 § Tillstånd ska sökas på den blankett som styrelsen tar fram och håller tillgänglig för medlemmarna.

7 § Föreningen äger, genom Styrelsen, rätt att avslå ansökan. Se stadgarna, särskilt §§ 30-31 samt 36.

8 § Föreningen tar (i enlighet med § 7, 12 st, i stadgarna) ut en avgift från den bostadsrättsinnehavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften motsvarar 10 % av prisbasbeloppet årligen, och avgår månadsvis per påbörjad månad. Ex. för 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr, 10 % är 4 430 kr, avgift per månad är (4 430 kr/12) 370 kr.

 

Dokument

 

Icon representing an icon

      

 

Policydokumentet
Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning